Människa-datorinteraktion (MDI)

Publicerad:

Människa-datorinteraktion (MDI) handlar om hur människor interagerar med tekniska system som datorer, mobiler och webbplatser. Inom hälsoinformatik visar MDI hur användbarhet, säkerhet och effektivitet kan förbättras hos tekniska system inom vården. Genom att involvera användarna i designprocessen och ta hänsyn till deras behov och önskemål kan man skapa tekniska system som är lätta att använda och som stödjer vårdarbetet.

Innehåll

Bakgrund

Människa-datorinteraktion (MDI), eller Human-Computer Interaction, handlar om hur människor och datorer interagerar med varandra och hur teknik kan användas för att förbättra användarupplevelsen och få människor att engagera sig i sin egen hälsa och vård.

MDI handlar om att skapa tekniklösningar som är lätta att använda och förstå för patienter och vårdpersonal. Genom att skapa lösningar som är användarvänliga kan man öka människors motivation att använda tekniken och därmed förbättra kvalitén i vården.

Genom att undersöka vilka faktorer som påverkar hur lätt det är att använda ett system, att förbättra utformningen av gränssnittet så att det är enklare att förstå och att minimera risken för felaktig användning. En viktig del av MDI-forskningen inom eHälsa är att involvera användarna i designprocessen, så att systemen utvecklas med hänsyn till deras behov och önskemål.

Bild som illustrerar människa-datorinteraktion Bild skapad av DALL·E; “A image representing Human-Computer Interaction art”.

Strategier att främja MDI

Det finns olika sätt att förbättra användarupplevelsen, till exempel genom att använda sig av visuella gränssnitt och att utforma systemen så att de är intuitiva och lätta att förstå. I designprocessen bör man ta hänsyn till olika användargruppers behov och förutsättningar, såsom ålder, kultur och teknikvana.

Några exempel på hur man kan främja MDI inom eHälsa:

  1. Använd visuella gränssnitt: Genom att använda sig av visuella gränssnitt, till exempel ikoner och bilder, kan man göra det lättare för människor att förstå hur tekniken fungerar. Det kan vara särskilt viktigt för människor med låg teknikvana eller för människor som har svårt att läsa text.
  2. Utforma systemen så att de är intuitiva: Det är viktigt att systemen är lätta att förstå och att människor kan förstå hur de ska använda dem utan att till exempel först kräva manual eller utbildning. Att följa etablerade visuella standarder och upprätta en tydlig och att ha lättillgänglig hjälpfunktioner underlättar detta.
  3. Ta hänsyn till olika användargrupper: Det är viktigt att ta hänsyn till olika användargruppers behov och förutsättningar, såsom ålder, kultur och teknikvana. Detta kan göras genom att erbjuda olika alternativ för att interagera med tekniken, till exempel genom att erbjuda talstyrning eller skärmläsning för människor med synnedsättning.
  4. Skapa lösningar som uppmuntrar till hälsosamma livsvanor: Öka människors motivation att använda tekniken.
  5. Ge människor möjlighet att ta del av sin egen hälsodata: Genom att ge människor möjlighet att ta del av sin egen hälsodata, har de möjlighet att i detalj följa upp sin hälsa på sina egna villkor, vilket kan bidra till att öka patientens engagemang i sin hälsa.

Utvärdering

System Usability Scale (SUS) är ett standardiserat frågeformulär som används för att mäta den upplevda användbarheten av en produkt eller ett system. Den består av en uppsättning av tio frågor som betygsätts på en 5-gradig skala som sträcker sig från “instämmer starkt” till “håller inte med”. Frågorna är utformade för att bedöma den övergripande användbarheten av en produkt, inklusive faktorer som användarvänlighet, effektivitet och lärbarhet.

SUS-frågeformuläret används ofta inom MDI för att utvärdera användbarheten av programvara, webbplatser och andra digitala produkter. Det är ett enkelt verktyg som kan användas för att samla in feedback från användare. Resultaten av SUS-enkäten kan användas för att identifiera förbättringsområden och för att vägleda design och utveckling av mer användbara digitala tjänster.

Sammanfattning

MDI inom eHälsa handlar om att skapa tekniklösningar som är användarvänliga och som uppmuntrar människor att engagera sig i sin egen hälsa och vård. Genom att fokusera på användarupplevelsen och människors behov kan tekniklösningar skapas som är lätta att använda och som kan bidra till en bättre hälsa och vård.

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.