ChatGPT i hälso- och sjukvården

Publicerad:

Sannolikt har du hört talas om ChatGPT, ett populärt chattbot-program som används för att simulera dialog med människor. Chattbotar är datorprogram som har funnits i många år och har använts för olika ändamål, som att hjälpa människor att hitta information, besvara frågor eller ge råd. De kan kommunicera med användare via textmeddelanden eller röst. Tidigare chattbotar hade begränsade funktioner och kunde bara hantera en begränsad mängd frågor eller ämnen, men de har utvecklats mycket på senare år och har förbättrade funktioner som gör att de kan hantera en större mängd frågor och ämnen, förstå kontext och lära sig från tidigare samtal.

Innehåll

Bakgrund

Tidigare chatbottar fungerade generellt på följande sätt:

  1. En användare skickar in ett meddelande till chatbotten.
  2. Chatbotten analyserar innehållet i meddelandet och försöker identifiera vad användaren vill veta eller vilken typ av svar användaren förväntar sig. Detta görs genom att jämföra innehållet i meddelandet med en lista med fördefinierade fraser eller mönster, som chatbotten har lärt sig att känna igen.
  3. Chatbotten genererar ett svar baserat på den information den hade och skickar det tillbaka till användaren.

Tidigare chatbottar hade ofta begränsade funktioner och kunde bara hantera en begränsad mängd frågor eller ämnen. De kunde också ha svårt att förstå kontexten i en konversation eller att lära sig från tidigare samtal. Därför kunde de ibland ge oväntade eller inkonsekventa svar. Nuvarande chatbottar (inklusive ChatGPT) har utvecklats mycket och har förbättrade funktioner som gör att de kan hantera en större mängd frågor och ämnen, förstå kontext och lära sig från tidigare samtal. Detta gör dem bättre på att simulera konversation med människor och ge mer naturliga och meningsfulla svar, så länge du inte ber dem ta ställning till något.

Exempel: Individanpassad information

Med ChatGPT kan du föra djupa diskussioner och få presenterat avancerad information. Detta kan vara användbart för vårdpersonal som behöver stöd i hur de ska anpassa sin dialog med patienter eller anhöriga.

Kan du kortfattat beskriva vad en hjärtinfarkt är?
Hjärtinfarkt innebär att det blir en blockering av en kranskärl i hjärtat, vilket leder till en minskad blodtillförsel till viktigt hjärtmuskulatur. Detta kan orsaka skada på hjärtmuskeln och kan vara livshotande om det inte behandlas snabbt. Symptom på hjärtinfarkt kan vara bröstsmärtor, kallsvettighet, illamående och andnöd. Behandling av hjärtinfarkt kan innebära medicinska läkemedel och kateterisering (en procedur där en kateter sätts in i en artär i ljumsken och förs upp till hjärtat för att öppna upp blockeringen). I vissa fall kan kirurgisk behandling, såsom ballongvidgning eller bypass-kirurgi, vara nödvändig. Det är viktigt att söka vård så snart som möjligt vid misstanke om hjärtinfarkt, eftersom tidig behandling kan minska risken för skador på hjärtat och öka chansen att återhämta sig fullständigt.

Kan du beskriva det som om du gjorde det till en 7 åring?
Självklart! Hjärtinfarkt innebär att det finns en blockering i hjärtat som hindrar blodet från att nå en viktig del av hjärtmuskeln. Det kan göra att man mår dåligt och kan till och med vara farligt om det inte behandlas. Symptomen på hjärtinfarkt kan vara att det gör ont i bröstet, man blir kallsvettig, kräks eller har svårt att andas. Läkarna kan ge mediciner eller göra en procedur där de sätter in en tunn tråd i en artär i ljumsken och förs upp till hjärtat för att öppna upp blockeringen. Ibland kan det också behövas att man opereras för att fixa hjärtat. Det är viktigt att söka vård så fort man märker något konstigt eller att man mår dåligt, så att läkarna kan hjälpa till att fixa hjärtat så fort som möjligt.

Kan du beskriva det som om du gjorde det till en 3 åring?
Hjärtinfarkt betyder att det finns en blockering i hjärtat som gör att blodet inte kan nå en viktig del av hjärtmuskeln. Det kan göra att man mår dåligt och kan vara farligt om det inte behandlas. Läkarna kan ge mediciner eller göra en procedur för att öppna upp blockeringen i hjärtat. Ibland kan det behövas att man opereras för att fixa hjärtat. Det är viktigt att söka vård så fort man märker att man mår dåligt, så att läkarna kan hjälpa till att fixa hjärtat så fort som möjligt.

Som vårdpersonal kan du använda ChatGPT för att få anpassad text och exempel på hur du ska formulera dig när du pratar med patienter eller för patienter själva att begära information på ett sätt som passar deras individuella behov.

Exempel: Dokumentera utifrån mindre inlägg

För läkare tar dokumentation i journaler idag upp en stor del av läkarnas arbetstid, men det finns redan exempel på hur ChatGPT kan användas för att sammanställa meddelanden till försäkringsbolag i USA (exempel #tiktokrheumdok). Dessa läkare visar på sociala medier hur man kan använda ChatGPT för att begära undersökningar eller behandlingar.

Även om Sverige kanske inte har samma försäkringslandskap, finns det fortfarande behov av att sammanställa längre texter till remisser och liknande.

Kan du skriva remiss till RTG rygg som om du vore läkare?
Ja, här är ett exempel på en remiss för RTG av ryggen:

“Till Radiologen
Jag skickar hit en patient för RTG av ryggen. Patienten har klagat över långvarig ryggvärk och har tidigare genomgått olika behandlingar utan att symptomatologin har förbättrats. En RTG-undersökning kan ge viktig information om eventuella skador eller avvikelser i ryggen som kan vara orsaken till patientens symtom.

Vänliga hälsningar,
[Läkarens namn]”

Observera att detta bara är ett exempel och att det kan finnas olika anledningar till att en RTG-undersökning av ryggen skrivs ut. Det är också viktigt att inkludera relevanta uppgifter om patienten, såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, samt att specifikt ange var på kroppen undersökningen ska göras.

Patienten har haft besvär i 10 år, men har på senare tid blivit värre. Nu domnad bilateralt.
I så fall skulle remissen kunna se ut så här:

“Till Radiologen
Jag skickar hit en patient för RTG av ryggen. Patienten har haft besvär i ryggen i 10 år, men symtomen har blivit värre på senare tid. Patienten har även rapporterat om domningar i båda benen. En RTG-undersökning kan ge viktig information om eventuella skador eller avvikelser i ryggen som kan vara orsaken till patientens symtom.

Vänliga hälsningar,
[Läkarens namn]

Observera att detta bara är ett exempel och att det kan finnas olika anledningar till att en RTG-undersökning av ryggen skrivs ut. Det är också viktigt att inkludera relevanta uppgifter om patienten, såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, samt att specifikt ange var på kroppen undersökningen ska göras.”

Det här är ett enkelt exempel på hur ChatGPT kan användas av hälso- och sjukvården för att snabbt skriva in medicinska data istället för att behöva fokusera på hur de ska formulera sig. Det kan fortfarande vara nödvändigt att göra justeringar specifikt för patienten, och det är viktigt att ingen egentlig patientdata matas in i chattboten utan istället läggs till i efterhand för att säkerställa patientens integritet.

Exempel: Sammanställa journalen

En annan möjlighet med ChatGPT är att använda det för att sammanställa patientjournaler och presentera relevant information. Dock är det för närvarande inte lagligt att hantera journalinformation på en okänd plats, så vi kan inte använda patientjournaler i nuläget. Istället kan vi använda E-hälsomyndighetens Årsredovisning 2021 som exempel.

Vilka är de viktigaste delarna ur E-hälsomyndighetens Årsredovisning 2021?

  • E-hälsomyndigheten är en myndighet som ansvarar för elektronisk hälsa och sjukvård i Sverige.
  • Myndigheten har infört den nationella läkemedelslistan och genomfört tekniska förändringar för att förbättra läkemedelshanteringen.
  • Myndigheten har arbetat med att införa e-recept och e-receptförnyelse samt att förbättra möjligheten att använda elektroniska vårdkontakter.
  • Myndigheten har fortsatt att utveckla e-hälsoportalen 1177 Vårdguiden och utbilda personal i att använda elektroniska vårdkontakter.
  • Myndigheten har också arbetat med att utveckla den elektroniska patientjournal

Den som har läst E-hälsomyndighetens Årsredovisning 2021 på 74 sidor kanske ger ett annat svar, men det här exemplet visar på de möjligheter som finns med ChatGPT. Med den här tekniken kan vårdpersonalen få en sammanställning av all journaltext kring en specifik patient inom 1-2 sekunder, beroende på hur effektiv tekniken är, istället för att själv behöva läsa all dokumentation för att skapa sin egen uppfattning.

Exempel: Sammanfatta alla ICD-koder

Christoffer Berg har använt ChatGPT för att sammanställa förklaringar till alla ICD-koder och publicerat materialet på http://icdexplained.com/. Enligt utsagan har detta gjorts med ganska få medel och nu finns en plattform som kan beskriva 16000 olika medicinska åkommor, sjukdomar och begrepp. Detta är ett exempel på hur ChatGPT kan användas för att sammanställa stora mängder data på ett enkelt sätt, något som annars skulle ta ett team år att göra.

Det finns risker med att använda ChatGPT och andra automatiserade verktyg för att sammanställa och presentera information, eftersom personer som har kunskapen att granska innehållet och identifiera fel inte alltid är de som söker informationen från första början. Detta innebär att det kan finnas risk för att felaktig eller oriktig information kan spridas och användas. Därför är det viktigt att använda automatiserade verktyg med försiktighet och att alltid granska och verifiera informationen noggrant innan den används.

Problem

Artificiell intelligens (AI) och dess användning inom hälso- och sjukvård är fortfarande en utmaning på grund av många faktorer som ännu inte är lösta. Simulerad smarthet, som syftar till att ge användaren en uppfattning om att det som svaras är väl genomtänkt, kan vara en del av problemet då det kan skapa en falsk trygghet. En potentiell risk är att det kan leda till en minskad källgranskning. En teori är att denna teknik kan rasera dagens sökmotorer inom en nära framtid. Att minska behovet av att förstå grundproblemet kan öka tillgängligheten till vården, men det kan också leda till en minskning av ett kritiskt förhållningssätt, vilket kan ha direkta konsekvenser för individers förmåga att navigera och använda eHälso-tjänster (eHälsolitteraciteten).

Sammanfattning

Det är oklart om ChatGPT kommer att revolutionera hälso- och sjukvården, men det finns möjligheter för tekniken att bidra på olika sätt. Innan vi kan utnyttja dessa möjligheter måste vi lösa de legala problemen relaterade till användningen av AI i hälso- och sjukvården, samt säkerställa att AI-modellerna är tillförlitliga i sina sammanställningar och svar.

Om du är intresserad av att läsa mer om användningen av ChatGPT och AI i hälso- och sjukvården kan följande artiklar vara av intresse:

The Medical Futurist har skrivit följande artikel om samma ämne: 6 Potential Medical Use Cases for ChatGPT.

Som avslutning tänkte jag att ChatGPT själv skulle svara på vilken nyttopotential den ser sig kunna skapa i hälso- och sjukvården.

Kan du sammanfatta vad ChatGPT skulle kunna skapa för nytta i hälso- och sjukvården, i tre meningar?
ChatGPT är en språkmodell som är utvecklad av OpenAI och är inte specifikt avsedd för användning i hälso- och sjukvården. Modellen är i stället avsedd för att generera text på ett realistiskt sätt och kan användas för olika ändamål. En möjlig användning av ChatGPT i hälso- och sjukvården kan vara att skapa automatiserade chatbots för att besvara frågor från patienter eller att hjälpa till med att skapa rådgivande texter om olika hälsorelaterade ämnen. Modellen kan också användas för att skapa automatiska översättningar av medicinska dokument och annan viktig information, vilket kan vara användbart för att förbättra tillgängligheten och förståelsen för olika grupper. ChatGPT kan alltså skapa nytta i hälso- och sjukvården genom att göra information lättillgänglig och förbättra kommunikationen mellan vårdgivare och patienter.

Exempel är tagna från version “15 december 2022”. Senare versioner kan ändra utfall i ovan visade exempel.

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.