Vad är Vision e-Hälsa 2025? Del 1: historik

Publicerad:

Vision e-Hälsa 2025 säger att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och eHälsans möjligheter. Hur har visionen utvecklats och tagit form?

Innehåll

En samverkansplattform

Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) ger visionen en långsiktig strategisk riktning för digitalisering i hälso- och sjukvården. Visionen utgör en samverkansplattform mellan SKR och de statliga aktörerna inom området.

Digitalisering är inte ett mål i sig, utan ett medel som möjliggör förnyelse. – Vision e-hälsa 2025 version 2020-2022

Historik

Första strategin för digitalisering i vård och omsorg 2006 och 2010

2006 skapades första strategin för digitalisering i hälso- och sjukvården som kallades “Nationell IT-strategi för vård och omsorg” (skr. 2005/06:139). I eHälsostrategin pekades tre huvudsakliga målgrupper ut: individen, vård- och omsorgspersonal samt beslutsfattare.

Visionen uppdaterades 2010 och ändrade då namn till “Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg”. Det var första gången som begreppet eHälsa började användas. En stor skillnad jämfört med 2006 var att socialtjänstens verksamhet inkluderades i den uppdaterade strategin.

Vision e-hälsa 2025 tar över period 2017-2019

2016 beslöt regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL, senare SKR) att de tillsammans skulle forma det vi idag benämner Vision e-hälsa 2025. Visionen utvidgade den nationella eHälsostrategin till att utöver vård och omsorg även innefatta hela socialtjänsten, all hälso- och sjukvård och tillämpliga delar av tandvården. Ett ökat barn- och ungdomsperspektiv skulle arbetas in då digitaliseringen ansågs ha mest effekt i denna grupp.

Vision e-hälsa 2025 delas in i perioder. Den första var mellan 2017 och 2019, med årliga samordningsplaner.

Läs mer: Regeringen: Vision e-hälsa (version 2017-2019)

Vision e-hälsa 2025 period 2020-2022

Under den andra perioden mellan 2020 och 2022 fastställdes fyra mål för det gemensamma utvecklingsarbetets inriktning:

  • individen som medskapare
  • rätt information och kunskap vid rätt tillfälle
  • trygg och säker informationshantering
  • utveckling och digital transformation i samverkan.

Läs mer: SKR: Vision e-hälsa 2025

Som ett resultat av överenskommelsen om God och nära vård har målet “rätt information och kunskap vid rätt tillfälle” varit huvudfokus under 2022.

Läs mer: Överenskommelse om en God och nära vård

Vision e-hälsa 2025 period 2023-2025

eHälsomyndighetens uppföljning av Vision e-hälsa 2025 under 2021 visade att pandemin både accelererat och bromsat utvecklingen inom eHälsa. Sjukvården och befolkningen började i allt större utsträckning använda tillgänglig teknik, och man införde snabbt teknik som tidigare inte var på plats. Samtidigt hade införanden och upphandlingar av IT-projekt fått pausas eller helt avbrutits för att kunna upprätthålla ordinarie drift.

eHälsomyndigheten visar vidare att införandet av välfärdsteknik i kommunerna går långsamt. Hittills har det främjats genom ekonomisk stimulering, men kommunerna behöver få större fokus i visionens kommande period. Patienters egenmonitorering, preventiv vård och allt mer avancerad sjukvård i hemmet är exempel på områden där kommunerna spelar en viktig roll.

Sverige tappar i internationella jämförelser kring digitalisering. Detta beror främst på att andra länder utvecklas i högre takt.

Läs mer: eHälsomyndigheten Uppföljning Vision e-hälsa 2025 - Rapport avseende år 2021

Slutsats

Vision e-hälsa 2025 har utvecklats under nästan två årtionden. I takt med samhällets digitalisering i övrigt har den utvidgats till att innefatta fler offentliga aktörer och fler grupper i samhället. Idag innebär visionen en viktig strategisk riktning och samarbetsplattform som berör alla som arbetar med eHälsa.

Hittat fel i artikeln eller har vi missat något? Kontakta oss!

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.