WHO Europas plan för digital hälsa

Publicerad:

I september 2022 antog Världshälsoorganisationen (WHO) Europa en plan för digital hälsa. Vad innebär det för eHälsa i Sverige och Europa?

Innehåll

Del av större WHO-program

Digital hälsa är ett av fyra kärnområden som identifierades i WHO Europas hälsoprogram för 2020 till 2025 (“Enade handlingar för bättre hälsa”). Detta program sätter prioriteringar utifrån vad Europas medborgare kan förvänta sig från sina hälsomyndigheter.

WHO menar att medborgarna vill ha god tillgång till högkvalitativ sjukvård utan att behöva oroa sig för ekonomiska svårigheter. De vill ha skydd mot katastrofer och kunna frodas i hälsosamma samhällen. Programmet ska leda WHO i Europa mot att stödja medlemsstater för att kunna uppnå detta.

Handlingsplan för bättre hälsa i Europa

Överlag ska den nya planen för digital hälsa bidra till heltäckande sjukvård, skydda människor från olyckor och öka hälsa och välmående i Europa.

“För att digitala verktyg ska vara meningsfulla och verkligen bidra till bättre hälsa kräver de god styrning, lagstiftning och politik som bidrar till sund användning av dessa verktyg medan de vårdarbetare och patienter som använder dem får den utbildning och stöd de behöver för att bäst ta tillvara på dem.” – Hans Henri P. Kluge, WHO:s regiondirektör för Europa

Planen uppmuntrar länder att prioritera att förbättra förståelsen för digital hälsa hos sina befolkningar. Medborgarnas och vårdpersonalens behov ska tillgodoses och digital hälsa ska institutionaliseras.

WHO:s vision för Europa inom digital hälsa beskrivs enligt följande:

“Den globala strategins vision är att förbättra hälsan hos alla, överallt genom att (i) accelerera utvecklingen och upptaget av lämpliga, tillgängliga, skalbara, prisvärda och hållbara personcentrerade digitala hälsolösningar för att förhindra, detektera och reagera på epidemier och pandemier och (ii) utveckla infrastruktur och applikationer som gör att länder kan använda hälsodata för att främja hälsa och välmående.”

Handlingsplanen identifierar fyra strategiska prioriteringar för att uppnå visionen:

  1. Skapa normer, ta fram evidensbaserade teknisk vägledning och formulera riktning för att stödja beslutsfattande inom digital hälsa.
  2. Förstärka länders kapacitet att styra digital omställning inom vården och förbättra medborgarnas kunskaper om digital hälsa.
  3. Bygga nätverk och stärka dialog och kunskapsutbyte mellan intressenter och allmänheten för att styra dagordningen för innovation inom digital hälsa.
  4. Identifiera patientcentrerade lösningar som kan skalas upp till nationell eller regional nivå för att forma hälso- och sjukvården i den digitala tidsåldern.

Slutsatser

WHO:s plan ger Europas länder stöd för sitt digitaliseringsarbete. Organisationen understryker vikten av personcentrering och kunskapsstyrning vid införandet av digitala lösningar. Framstegen för planen kommer att presenteras vartannat år, och planen kommer att revideras utifrån behov.

Hittat fel i artikeln eller har vi missat något? Kontakta oss!

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.