Datalagen - vad betyder den för eHälsa?

Publicerad:

1 augusti 2022 trädde Lagen om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, känd som Datalagen, i kraft. Vad innebär det för dig som arbetar med eHälsa?

Innehåll

Vad innebär Datalagen?

Lagen ska främja att offentliga sektorn tillgängliggör digital data för vidareutnyttjande. Det förutsätter dock att krav på informationssäkerhet och skydd av personuppgifter upprätthålls och att datan inte innebär någon risk för Sveriges säkerhet. Datalagen ersätter lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Lagen tillämpas i tre situationer (1 kap. 5 § datalagen):

  1. När någon begär data för vidareutnyttjande enligt exempelvis rätten att ta del av offentliga handlingar.
  2. När en offentlig aktör på eget initiativ tillgängliggör data för att kunna vidareutnyttjas.
  3. När data lämnas till en statlig eller kommunal myndighet för att använda i en konkurrensutsatt verksamhet kring tillhandahållande av data.

Det är viktigt att påpeka att lagen inte ger rätt till tillgång till data. Denna rätt regleras i andra lagar, såsom tryckfrihetsförordningens 2 kapitel.

Datalagen kräver att offentliga aktörer ska ha en central förteckning över data som de har gjort tillgängliga för att kunna vidareutnyttjas.

Offentliga aktörer får som huvudregel inte ge exklusiv rätt till någon att vidareutnyttja data. Vidare får eventuella avgifter som tas ut för ge tillgång till datan inte vara högre än att de täcker kostnaderna för att tillgängliggöra datan.

Vilka berör Datalagen?

Datalagen är tillämplig på offentliga aktörer på statlig, regional och kommunal nivå. Kulturinstitutioner (frånsett bibliotek, muséer och arkiv), huvudmän enligt skollagen eller radio- eller tv-företag som finansieras med public service-avgift är dock undantagna. För högskolor och universitet under statligt huvudmannaskap gäller lagen enbart forskningsdata.

Även om privata vårdgivare inte direkt omfattas av Datalagen kan det innebära bättre möjligheter för integration med den offentliga vården. Indirekt berörs även tillverkare av eHälsoprodukter genom att offentliga aktörer kan ställa högre krav på interoperabilitet i upphandlingar.

Källor:

Hittat fel i artikeln eller har du någon annan kommentar? Kontakta oss!

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.