Forskningsbaserad eHälsa: erfarenheter från LongLife Active

Publicerad:

LongLife Active är ett svenskt forskningsbaserat eHälsoföretag. I denna gästartikel berättar de om sin erfarenhet av att ta fram en evidensbaserad produkt.

Innehåll

Vad gör LongLife Active?

LongLife Active är ett svenskt livsvetenskapsbolag som arbetar för att förebygga dagens stora folksjukdomar. LongLife Active utvecklar en digital, forskningsbaserad hälsotjänst som hjälper individer att skapa och bibehålla hälsosamma levnadsvanor inom fysisk aktivitet, kost och mental återhämtning. LongLife Active är även namnet på deras produkt och på ett forskningssamarbete.

– Det finns god evidens att våra levnadsvanor påverkar vår fysiska och psykiska hälsa, men idag det är få som når upp till nationella rekommendationer om fysisk aktivitet och matvanor, vilket ökar risken för att drabbas av ohälsa och sjukdom. Att skapa och bibehålla hälsosamma levnadsvanor innebär en beteendeförändring, och idag saknas verktyg och arenor som stöttar individen att skapa en mer hälsosam livsstil. Målet med vår tjänst är att hjälpa användaren att skapa levnadsvanor som skänker ett ökat välbefinnande och bidrar till fler friska levnadsår, säger Julia Bergevi, kvalitetsansvarig på LongLife Active.

Forskning i tre steg

Forskningssamarbetet LongLife Active grundades 2020 och och består av 13 forskare med olika bakgrunder från Sophiahemmet Högskola, Karolinska institutet, Stockholms universitet, Kungliga tekniska högskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Research Institutes of Sweden AB (RISE), Södertörns högskola och Linnéuniversitetet. Forskningsgruppen är oberoende, utan ekonomisk ersättning, och syftar till att främja folkhälsan.

– Forskning visar att det finns en stor potential i hälsofrämjande teknik vid livsstilsinterventioner som stöttar individen att skapa goda levnadsvanor. Oftast är användarnas långsiktiga engagemang i digitala hälsotjänster dock lågt - majoriteten överger dem snabbt, säger Julia Bergevi.

Litteraturstudie

Jenny Rossen, forskare på Sophiahemmet Högskolas Institution för hälsofrämjande vetenskap är projektledare för forskningsprojektet LongLife Acitve.

– Forskningsprojektet baseras på ett ramverk för att planera och implementera beteendeinterventioner och består av tre faser. Sophiahemmet Högskola är huvudman för forskningsprojektet, som finansieras av Diabetesfonden och Sophiahemmet ideell förening. I den första, formativa, fasen har en litteraturstudie och två fokusgruppsstudier med potentiella användare och hälso- och sjukvårdspersonal genomförts. Vidare har hälsotjänsten LongLife Active tagits fram i ett samverkansprojekt där produktutvecklare och forskare från olika fakulteter deltagit, säger Jenny Rossen.

– Den systematiska litteraturstudien syftade till att undersöka hur digitala hälsotjänster bör utformas enligt användarna för att främja användarvänlighet och skapa ett långsiktigt användarengagemang. Vi begränsade oss till studier publicerade från 2016 men fick ändå 6300 artiklar som sökresultat, vilket tyder på att intresset för eHälsa är stort. Vi gick igenom 5881 artiklar och inkluderade slutligen 23 artiklar i vår analys. Vi inkluderade studier med kvalitativ data om vuxna användares perspektiv av digitala hälsotjänster som fokuserar på fysisk aktivitet och goda matvanor vid primär- och sekundärprevention av folksjukdomar. Analysen visade att användarna efterfrågar en trovärdig, enkel, varierande, interaktiv och anpassningsbar tjänst. Studien har hjälpt oss att skapa en globalt unik tjänst med potential att internationellt ge det stöd som användarna idag saknar för att skapa en mer hälsosam livsstil, säger Julia Bergevi.

Artikeln har nyligen publicerats i tidskriften Journal of Medical Internet Research Human Factors med titeln “User Perceptions of eHealth and mHealth Services Promoting Physical Activity and Healthy Diets: Systematic Review”.

Pilotstudie och större utvärdering

Den andra fasen i forskningsprojektet syftar till att optimera hälsotjänsten. En pilotstudie genomförs där deltagarna lämnar synpunkter på användarvänlighet och ger förslag på förbättringar. Piloten innehåller ca 60 vuxna deltagare från hela landet. Rekryteringen skedde via vårdcentraler och sociala medier och avslutades i maj 2022.

– Vi har just utvecklat den första betaversionen av LongLife Active-appen som nu testas av cirka 60 användare under tre månader. Studiedeltagarnas upplevelser av och åsikter om tjänsten är av stort värde i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Det viktigt att inkludera och lyssna på slutanvändarna i utvecklingen, säger Julia Bergevi.

I forskningsprojektets tredje fas kommer implementeringen och effekten av hälsotjänsten att utvärderas.

Slutsatser och rekommendationer

– Projektet LongLife Active är ett exempel på samverkan mellan forskning och näringsliv. Forskningsprojekt tar ofta mycket lång tid att skala upp och implementera. I näringslivet finns många goda idéer, innovationer och investerare. Genom samverkan finns möjlighet att beforska det som sker i samhället och med vetenskaplig systematik samla kunskap om vad som är accepterat och effektivt på lång sikt, säger Jenny Rossen.

– Vi arbetar för att minska personligt lidande på grund av ohälsosamma levnadsvanor och bidra till en hållbar utveckling av hälso- och sjukvården. För att stärka dagens frisk- och hälsovårdsarbete och följa upp digitaliseringen är det viktigt att samarbeta. Genom att arbeta i linje med nationella och internationella rekommendationer inom hälsa och välfärd, och samarbeta med relevanta och engagerade samhällsaktörer kan vi gemensamt bidra till en kraftfull insats för folkhälsan, säger Julia Bergevi.

För att utveckla en forskningsbaserad eHälsoprodukt rekommenderar LongLife Active följande:

  • Samverka med akademin för att skapa en tjänst eller produkt som följer dagens forskning och som kan bidra till att fylla kunskapsluckor inom berört ämne.
  • Inkludera slutanvändarna i utvecklingen för att skapa en tjänst eller produkt som uppfyller användarnas behov och önskemål.
  • Arbeta för att skapa en tjänst eller produkt som är tillgänglig för de mest sårbara samhällsgrupperna för att främja en jämlik hälsa.
  • Samtala och samarbeta med relevanta och engagerande samhällsaktörer för att gemensamt bidra till en kraftfull insats för folkhälsan och samhället.
  • Följ upp nationella och internationella rekommendationer inom hälsa och välfärd för att arbeta i linje med välgrundade riktlinjer och bidra till ett hållbart samhälle. Exempelvis Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och Världshälsoorganisationens globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Läs mer om LongLife Active på deras hemsida.

Hittat något fel eller vill du dela några tankar? Kontakta oss!

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.